• ‘Als kind moet je veilig op kunnen groeien, goed verzorgd worden en kunnen ontdekken wie jij bent, wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Soms zijn er problemen thuis waardoor dit lastig is. Wij zijn er voor jou en helpen de problemen thuis aanpakken. Zodat jij veilig verder kunt.’

  Anoek Janssen, Jeugd Veilig Verder

Privacy

De medewerkers van Jeugd Veilig Verder gaan zeer zorgvuldig om met privacy gegevens. Dat is belangrijk vanwege je recht op privacy, maar ook vanwege je recht op goede hulp. Hieronder, in ons privacyreglement lees je hoe we omgaan met persoonsgegevens.

Jeugd Veilig Verder bewaart gegevens van jouw kind en jouw gezin in een gezinsdossier. In het gezinsdossier staan de persoonsgegevens van de kind(eren) en de overige gezinsleden, zoals naam, adres, geboortedatum en Burgerservicenummer (BSN). Hierin staat ook waarom jij klant bij Jeugd Veilig Verder bent, wat Jeugd Veilig Verder samen met jou heeft afgesproken, welke hulp jou wordt aangeboden en wie daarbij zijn betrokken. Ook wordt omschreven hoe jouw gezin er uitziet. Dat kunnen ouders en kinderen zijn, maar ook pleegouders of oma’s, opa’s en andere betrokkenen.

Deze gegevens worden opgeslagen in het gezinsdossier en Jeugd Veilig Verder bewaart dit gezinsdossier minimaal 15 jaar.

Wie heeft er toegang tot het gezinsdossier van jouw gezin?

Medewerkers van Jeugd Veilig Verder hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht.

In het kader van de uitvoering, hebben de volgende medewerkers toegang tot het gezinsdossier:

 • Gezinsmanagers, die betrokken zijn bij de begeleiding van jou en jouw gezin hebben toegang tot jouw gezinsdossier.
 • Ook de ondersteunende diensten, denk aan de cliëntenregistratie en het centraal secretariaat, hebben toegang zodat zij bijvoorbeeld post naar jou op kunnen sturen in opdracht van de gezinsmanager.
 • Betrokken leidinggevenden kunnen ook bij jouw gezinsdossier. Dit is nodig zodat zij kwaliteitscontroles kunnen doen of kunnen bemiddelen bij klachten.

Onderzoek & controle:

Daarnaast kunnen ook andere organisaties toegang krijgen tot het gezinsdossier. Het gaat dan om:

 • Onderzoekers van Jeugd Veilig Verder en/of onderzoekers van hogescholen en universiteiten. Door onderzoek te doen gaan we na of onze hulp aan jou en anderen goed genoeg werkt. Voor die onderzoeken maken we gebruik van jouw gegevens in het gezinsdossier. In de rapporten staat nooit jouw naam of andere gegevens waardoor jij als persoon te herkennen bent.
 • De accountant en het Keurmerk Instituut. Deze organisaties voeren financiële en kwaliteitscontroles uit. Daarvoor kunnen zij steekproefsgewijs toegang tot dossiers krijgen.
 • In het geval dat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een onderzoek verricht binnen Jeugd Veilig Verder, is Jeugd Veilig Verder verplicht hieraan medewerking te verlenen inclusief het verlenen van toegang tot dossiers.

Jeugd Veilig Verder gaat zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens. In het geval dat informatie uit het gezinsdossier onbedoeld bij derden terecht komt, zal Jeugd Veilig Verder altijd een melding doen van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Jij wordt hier dan over geïnformeerd.

Hoe zijn jouw gegevens beveiligd?

Jeugd Veilig Verder maakt gebruik van digitale opslag en netwerken. Zowel de opslag als netwerken voldoen aan de hoogste veiligheidseisen op dit gebied. Leveranciers zijn in het bezit van de ISO 27001 en NEN 7510 certificaten. Data uitwisseling tussen ketenpartners vindt via een beveiligde verbinding plaats.

privacy en rechten Jeugd Veilig Verder

Met wie mag Jeugd Veilig Verder informatie over jouw gezin uitwisselen?

Jeugd Veilig Verder mag jouw persoonlijke gegevens niet zomaar aan anderen doorgeven of gegevens over jou opvragen. De regels die voor Jeugd Veilig Verder gelden met betrekking tot informatie-uitwisseling, hangen samen met de wijze waarop Jeugd Veilig Verder betrokken is bij jouw gezin.

Rondom jouw toestemming gelden de volgende regels:

Als jij begeleiding krijgt in het kader van preventieve Jeugdbescherming, dat betekent dat Jeugd Veilig Verder niet in het kader van dwang (ondertoezichtstelling, voogdij of jeugdreclasseringsmaatregel) betrokken is bij jouw gezin, dan mag Jeugd Veilig Verder alleen met jouw toestemming informatie opvragen of verstrekken aan anderen.

Is jouw kind 12 jaar of ouder? Dan moet ook jouw kind toestemming geven. Jeugd Veilig Verder houdt jou op de hoogte van de gegevens, die met jouw toestemming worden uitgewisseld.

Jij hebt het recht de gegeven toestemming op elk moment weer in te trekken.

In de volgende situaties mag Jeugd Veilig Verder ook informatie uitwisselen over jouw gezin zonder jouw toestemming en zonder jou van tevoren te informeren, maar Jeugd Veilig Verder streeft ernaar zo transparant mogelijk te werk te gaan:

 1. Jeugd Veilig Verder mag gegevens verstrekken en vragen aan beroepskrachten, die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de ondertoezichtstelling, voogdij en jeugdreclasseringsmaatregel, zonder jouw toestemming als dit voor de veiligheid van jouw kind noodzakelijk is. Hier onder valt ook registratie in de regionale verwijsindex.
 2. Jeugd Veilig Verder mag gegevens uitwisselen met de Raad voor de Kinderbescherming en de rechterlijke macht als dat nodig is om de veiligheid van jouw kind te borgen.
 3. Jeugd Veilig Verder mag gegevens uitwisselen met de klachtencommissie of het tuchtcollege in het geval van een (tucht)klacht of in het kader van juridische procedures.
 4. Als er sprake is van een noodtoestand, mag een gezinsmanager informatie delen zonder jouw toestemming om ernstig nadeel voor jou, jouw kind of een ander betrokken persoon af te wenden.
 5. Jeugd Veilig Verder geeft persoonsgegevens (NAW: naam/adres/woonplaats, BSN en ingezette dienstverlening) door aan gemeenten, ter controle van de facturering van ons werk zonder jouw toestemming.

Jouw rechten met betrekking tot het gezinsdossier

Jij hebt het recht om jouw gezinsdossier in te zien.

Jij kan alleen gegevens inzien over jouzelf of over jouw kind, jonger dan 16 jaar, waarover jij gezag hebt. Gegevens over andere personen in het gezinsdossier kan jij alleen inzien met toestemming van die ander.

Of jouw kind het gezinsdossier mag inzien, hangt of van zijn of haar leeftijd.
Daarvoor gelden de volgende regels:

 • Is jouw kind jonger dan 12 jaar?
  Dan kan het niet zijn eigen gezinsdossier inzien. Alleen een wettelijk vertegenwoordiger (doorgaans de ouder met gezag) kan dat namens het kind doen.
 • Is jouw kind tussen de 12 en 16 jaar?
  Dan kunnen zowel jouw kind als de wettelijk vertegenwoordiger het gezinsdossier inzien. De wettelijk vertegenwoordiger heeft hiervoor geen toestemming van het kind nodig.
 • Is jouw kind 16 jaar of ouder?
  Dan heeft alleen jouw kind recht op inzage. Wil de wettelijk vertegenwoordiger inzage, dan is toestemming van het kind nodig.

Jij hebt, naast het hierboven genoemde recht op inzage, ook recht om het volgende te vragen aan Jeugd Veilig Verder:

 1. Correctie van jouw persoonsgegevens als er sprake is van feitelijke onjuistheden.
 2. Beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens o.a. als de juistheid van persoonsgegevens wordt betwist, wanneer persoonsgegevens onrechtmatig zijn gebruikt of geen doel meer dienen.
 3. Verzet tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek vanwege specifieke persoonlijke omstandigheden (de gegevensverwerking wordt stopgezet),
 4. Het verkrijgen van een afschrift van de gegevens, die over jou zijn opgenomen in jouw gezinsdossier.
 5. Vernietiging van het gezinsdossier.
 6. Intrekken toestemming: wanneer jij begeleiding krijgt in het kader van preventieve Jeugdbescherming, heb jij het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Jeugd Veilig Verder zal dan met jou in gesprek gaan over welke gevolgen dit heeft voor de begeleiding van Jeugd Veilig Verder in het preventieve kader.

Als jij van jouw rechten gebruik wilt maken, dan kunt jij een verzoek indienen bij de gezinsmanager. Uiterlijk binnen 4 weken na jouw verzoek ontvang jij een inhoudelijke beslissing op jouw verzoek.

Jouw privacy geschonden?

Als je vindt dat jouw privacy is geschonden, kun je de volgende stappen ondernemen:

 1. Neem contact op met je gezinsmanager. Als je vindt dat Jeugd Veilig Verder onzorgvuldig met je gegevens is omgegaan, kun je contact opnemen met je gezinsmanager. Of je kunt bellen met ons algemene nummer: 088 511 12 22. Je kunt ook mailen naar je gezinsmanager of naar info@jeugdveiligverder.nl
 2. Dien een klacht in. Je kunt ook een klacht indienen bij Jeugd Veilig Verder(via het klachtenformulier) en/ of bij de onafhankelijke klachtencommissie van Jeugd Veilig Verder. Zie ook de pagina heb je een klacht?
 3. Neem contact op met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) Jeugd Veilig Verder heeft een functionaris gegevensbescherming (FG). De FG controleert of Jeugd Veilig Verder goed omgaat met jouw privacy. Je kunt de functionaris gegevensbescherming bereiken op fg@jeugdbescherming.nl
 4. Tot slot kunt je contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens en de nationale ombudsman.