• ‘Ik voel elk gesprek meer contact.’

  Dochter
  Klant Jeugd Veilig Verder

 • ‘Goed dat je zo doordramt. Je zit hier dus niet alleen voor je geld.’

  Vader
  Klant Jeugd Veilig Verder

 • ‘Bedankt voor je inzet, we gaan de goede kant op.’

  Moeder
  Klant Jeugd Veilig Verder

  klantervaringen Jeugd Veilig Verder

Jeugd Veilig Verder voor gezinnen

Soms gaan er thuis dingen mis die ervoor zorgen dat er een onveilige situatie ontstaat. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld een complexe scheiding, mishandeling, (seksueel) misbruik of gebrek aan de juiste zorg. In dat geval kan Jeugd Veilig Verder helpen. Soms doen we dat preventief (op vrijwillige basis), en soms omdat het is opgelegd door een rechter.

Wanneer wordt Jeugd Veilig Verder ingeschakeld?

Jeugd Veilig Verder wordt ingeschakeld als er in een gezin problemen zijn die gevolgen hebben voor de veiligheid van de kinderen in het gezin. Iemand maakt zich dus zorgen. De gezinsmanagers van Jeugd Veilig Verder kunnen dan helpen. In de eerste plaats door te onderzoeken of er sprake is van onveiligheid, en in de tweede plaats om passende hulp te vinden voor  het gezin. We voeren (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering uit in opdracht van een rechter of gemeente.

Meer info

belangrijke websites

Door wie wordt Jeugd Veilig Verder ingeschakeld?

Een gezin kan zich niet zelf bij ons aanmelden. Ook oma, en de buurman kunnen dat niet doen. Alleen een wijkteam-medewerker (van de gemeente) en rechter kunnen gezinnen bij ons aanmelden.

In sommige gemeenten worden wijkteam-medewerkers anders genoemd, zoals generalist, of lokale gemeentewerker. Met wijkteam-medewerkers bedoelen we dus de professionals van de gemeente.

Aanmelding door wijkteam-medewerker
Omdat een wijkteam-medewerker vaak veel contact heeft met een gezin of andere betrokken instanties (school, consultatiebureau, sportvereniging etc.), kan hij goed inschatten of hulp van Jeugd Veilig Verder nodig is.  Als een wijkteam-medewerker aan de bel trekt bij Jeugd Veilig Verder volgt er vaak preventieve jeugdbescherming. Dat wil zeggen: er is nog geen rechter of Raad voor de Kinderbescherming aan te pas gekomen, en dat proberen we zo te houden.

Aanmelding door een rechter
Ook een rechter kan besluiten Jeugd Veilig Verder in te schakelen. Besluit een gezin om géén medewerking te verlenen of houden ze zich niet aan de gemaakte afspraken, dan kan preventieve jeugdbescherming omgezet worden in justitiële jeugdbescherming. Oftewel: door de rechter opgelegde jeugdbescherming.

Wat doen we nou precies?

Je kunt een gezinsmanager van Jeugd Veilig Verder het beste zien als een casemanager. Hij (of zij) heeft de verantwoordelijkheid gekregen te regelen dat er binnen het gezin weer een veilige situatie ontstaat. Dat doet hij sámen met het gezin en met respect voor het gezin. Of je als gezin nou met preventieve jeugdbescherming, justitiële jeugdbescherming of jeugdreclassering te maken krijgt, onze aanpak is altijd hetzelfde.

Aanpak
Bij Jeugd Veilig Verder werken alle gezinsmanagers op dezelfde manier. Namelijk: één gezin, één gezinsmanager, één gezinsplan. Deze aanpak betekent dat we met het héle gezin aan de slag gaan om ervoor te zorgen dat het thuis beter wordt. Dus nooit alleen met het kind wat bij ons is aangemeld. Dat doen we, omdat we geloven dat elk gezinslid een belangrijke rol heeft en dus van invloed is op de (veiligheids-)situatie. De gezinsmanager heeft de belangrijke taak om op zoek te gaan naar passende hulp. Daarom doet hij uitvoerig onderzoek naar de problemen binnen het gezin, maar vooral ook naar de krachten binnen het gezin: wat gaat er wél goed?

Vervolgens wordt er samengewerkt met de wijkteam-medewerker en andere hulporganisaties.  Ook worden (in overleg met het gezin) mensen uit het netwerk van het gezin betrokken, zoals een leraar of familielid. De periode waarin we met een gezin aan de slag gaan bestaat altijd uit drie fases. Wat er in elke fase gebeurt lees je via onderstaande knop.

Wat is preventieve jeugdbescherming?

Jeugdbescherming binnen vrijwillig kader

De meeste gezinnen komen bij ons voor preventieve jeugdbescherming. Dat wil zeggen: de rechter heeft zich (gelukkig) nog niet met het gezin bemoeid. Toch is er geconstateerd dat er hulp nodig is en daarvoor is Jeugd Veilig Verder ingeschakeld.

Preventieve jeugdbescherming vindt plaats binnen een vrijwillig kader maar is niet vrijblijvend. Andere organisaties of een rechtbank spreken hier van een drang-traject. Jeugd Veilig Verder heeft een belangrijke verantwoordelijkheid opgelegd gekregen, namelijk veiligheid garanderen voor de kinderen binnen het gezin. Dat betekent dat er duidelijke (veiligheids-)afspraken gemaakt worden waar een gezin zich aan moet houden. Gebeurt dat niet, of zijn er duidelijke signalen dat een kind echt gevaar loopt, dan zal er alsnog een verzoek ingediend worden via de Raad voor de kinderbescherming, om een justitieel traject te starten. Een preventief traject kan dan na onderzoek overgaan in een justitieel traject, als de rechter dat zo beslist.

Het is een streven van Jeugd Veilig Verder is om zoveel mogelijk gezinnen preventief te begeleiden.

Wat is justitiële jeugdbescherming?

In opdracht van de rechter

Een rechter kan beslissen dat Jeugd Veilig Verder moet worden ingeschakeld. Dan noemen we dat justitiële jeugdbescherming, maar het wordt door andere organisaties en de rechtbank ook wel dwang-traject genoemd.  In dat geval krijg je als gezin een gezinsmanager van Jeugd Veilig Verder toegewezen, die voor een bepaalde periode met jullie aan de slag gaat. De rechter bepaalt ook hoe lang de periode is. Meestal volgt de rechter hierin het advies van de Raad van de Kinderbescherming.

Zo’n beslissing van een rechter heet een maatregel. Eigenlijk is een maatregel altijd het gevolg van een onveilige situatie thuis. De rechter maakt zich grote zorgen over de ontwikkeling en veiligheid van de kinderen in het gezin. Verschillende maatregelen zijn:

Jeugd Veilig Verder krijgt de verantwoordelijkheid van de rechter om te zorgen dat de situatie thuis weer veilig wordt. Onze gezinsmanagers gaan daarvoor altijd aan de slag met het héle gezin.

Justistiele jeugdbescherming jvv
jeugdreclassering jeugd veilig verder

Wat is jeugdreclassering?

In aanraking gekomen met politie of justitie

Wanneer een kind in aanraking komt met de politie of justitie, kan een rechter een straf opleggen. Dit kan een boete zijn, een taakstraf of een gevangenisstraf. De rechter schakelt dan Jeugd Veilig Verder in voor begeleiding van het kind. Dat noemen we jeugdreclassering.

De aanpak van een gezin door een gezinsmanager van Jeugd Veilig Verder is bij jeugdreclassering hetzelfde als bij jeugdbescherming.

De gezinsmanager maakt duidelijke (veiligheids-)afspraken met het hele gezin en schakelt zo nodig hulporganisaties in. Ook kijkt de gezinsmanager of er mensen in het eigen netwerk zijn die kunnen helpen. Bijvoorbeeld opa en oma, een leraar van school, of een werkgever.

Hoe lang de jeugdreclassering duurt wordt door de rechter bepaald.

De overgang van preventieve naar justitiële jeugdbescherming

Oftewel, van drang naar dwang

Bij Jeugd Veilig Verder spreken we nooit van een drang of dwang traject. Dat heeft een reden: voor onze aanpak maakt het namelijk niet uit. We gaan altijd uit van sámenwerking met het héle gezin. Onze werkwijze stimuleert dan ook de motivatie van gezinnen om mee te werken en in de meeste gevallen is er daarom nooit sprake van een ‘dwang-traject’. Wij spreken altijd over een preventief kader (zonder bemoeienis van een rechter), of justitieel kader (met bemoeienis van een rechter).

Toch benoemen we het even. Want in een rechtbank en door andere jeugdbeschermingsorganisaties en hulpverleningsinstanties wordt wel over drang en dwang gesproken. We vinden het belangrijk dat een gezin begrijpt wat op hen van toepassing is.

Van preventief naar justitieel
Wat ook wel eens gebeurt is dat jeugdbescherming binnen het preventieve kader wordt omgezet naar jeugdbescherming binnen een justitieel kader. Als het de gezinsmanager na uitvoerig proberen echt niet lukt om in een preventief kader te werken met een gezin, wordt bij de Beschermtafel een verzoek ingediend voor onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming. Na dat onderzoek wordt alsnog beslist of er sprake moet zijn van een justitieel kader.

Jeugdreclassering
Een andere reden waardoor preventieve kan overgaan in justitiële jeugdbescherming, is als een kind tijdens het traject in aanraking komt met politie of justitie. Bijvoorbeeld omdat hij een strafbaar feit heeft gepleegd. In dat geval kan het zo zijn dat de gezinsmanager de rol krijgt van jeugdreclasseerder.

In alle gevallen geldt binnen Jeugd Veilig Verder dat dezelfde gezinsmanager bij een gezin betrokken blijft, ongeacht het (veranderde) kader.

Zorg voor Jeugd

Zorg voor Jeugd is een registratiesysteem. Hierin worden jeugdigen (tot 23 jaar) geregistreerd als er problemen worden gesignaleerd. Ook wordt er geregistreerd of er hulpverleners en professionals bij een jeugdige betrokken zijn. Het doel van deze registratie is dat hulpverleners en betrokkenen van elkaar weten dat ze met hetzelfde kind te maken hebben. Zo kunnen ze beter samenwerken en wordt duidelijk wie welke verantwoordelijkheid draagt.

Wat wordt geregistreerd?

Ook kinderen die bij Jeugd Veilig Verder worden aangemeld, worden geregistreerd in Zorg voor Jeugd. Er komt géén inhoudelijke informatie over de aard van de zorgen in het systeem te staan. Het is dus géén dossier. Wel staan er de persoonsgegevens van een kind in en de contactgegevens van alle betrokken instellingen en professionals. Zo kunnen ze elkaar snel vinden. Alleen professionals die zelf betrokken zijn bij een kind kunnen in het systeem gegevens van het kind zien.

De gegevens van een kind blijven in het systeem staan zolang er zorgen zijn, of tot de leeftijd van 23 jaar.

Zorg voor Jeugd is o.a. in alle gemeenten in Noord-Brabant ingevoerd. Op hun website kun je zien welke instellingen in jouw regio op Zorg voor Jeugd zijn aangesloten.

Bezwaar indienen

Je kunt schriftelijk bezwaar indienen tegen registratie in Zorg voor Jeugd. Dat kan in de gemeente waar het kind is ingeschreven. Ook heb je recht op inzage in het systeem en recht op correctie van gegevens. Op de website van Zorg voor Jeugd kun je vinden met wie je daarvoor contact op moet nemen. Het gaat dan om de verantwoordelijke beleidsambtenaar in jouw gemeente.

Meer weten over Zorg voor Jeugd?

Als je meer wil weten over Zorg voor Jeugd kun je dat aan de gezinsmanager vragen. Ook staat er veel op de website van Zorg voor Jeugd.

Bij Jeugd Veilig Verder vinden we het belangrijk dat alle aandacht uitgaat naar zaken die het gezin helpen. De mening van het gezin telt dus ook! Om die reden hebben we een klantenraad en houden we constant rekening met de privacy en rechten van een gezin.

Jeugd Veilig Verder is er voor gezinnen. Veiligheid van kinderen heeft onze grootste prioriteit en we geloven dat de meeste kinderen thuis het beste af zijn. Maar daar is soms wel voor nodig dat er met het hele gezin gewerkt wordt aan verbetering van de situatie. Onze gezinsmanagers zetten zich elke dag met veel passie en toewijding in voor gezinnen die daar hun best voor willen doen.