• ‘Wat mij inspireert om elke dag naar mijn werk te komen is het feit dat er kinderen zijn die niet gezien of gehoord worden en dat wel nodig hebben.’

  William
  Gezinsmanager Jeugd Veilig Verder

 • ‘Het kunnen bijdragen aan blijvend geluk voor de meest kwetsbare gezinnen in onze samenleving, maakt het werken met de gezinnen meer dan de moeite waard.’

  Joost
  Gezinsmanager Jeugd Veilig Verder

  intensief gezinsgericht casemanagement
 • ‘Mijn motivatie om bij Jeugd Veilig Verder te werken is de uitdaging om als nieuwe organisatie er alles aan te doen om kinderen blijvend veilig te laten opgroeien.’

  Marian
  Gedragsdeskundige Jeugd Veilig Verder

Jeugd Veilig Verder voor professionals

Deze uitleg over Jeugd Veilig Verder is bedoeld voor professionals, zoals collega’s, hulporganisaties en opdrachtgevers (gemeente). We leggen uit wie we zijn en wat we doen. Daarnaast geven we antwoord op de vraag wat intensief gezinsgericht casemanagement door Jeugd Veilig Verder inhoudt en wanneer Jeugd Veilig Verder kan worden ingeschakeld. 

In Nederland mogen alleen gecertificeerde instellingen jeugdbescherming en jeugdreclassering uitvoeren. Kwaliteit is hierbij essentieel. Als onderdeel van Jeugdbescherming Amsterdam, een gecertificeerde instelling, heeft Jeugd Veilig Verder de ambitie om blijvende veiligheid te realiseren voor jeugd.

Certificering

Certificering gebeurt op basis van intensieve audits die we, als onderdeel van Jeugdbescherming Amsterdam doorlopen. Een onafhankelijk instituut (Keurmerkinstituut) controleert elk jaar of we aan alle (strenge) eisen voldoen.

Maar zelf vinden we kwaliteit net zo belangrijk. Om de kwaliteit te toetsen en verbetering aan te brengen, voeren onze medewerkers ieder jaar bij alle basisteams interne audits uit en werken we met competentie- en talentmanagement. Daarnaast werken we nauw samen met de klantenraad, om te zorgen dat we de wensen en ervaringen van onze klanten niet uit het oog verliezen.

Monitoring

Kwaliteit leveren, betekent ook juist en tijdig informeren. Daarom leveren we onze opdrachtgevers ieder kwartaal een monitorrapportage met daarin kwalitatieve data, kwesties en kwantitatieve data. Daarnaast voeren we kwartaalgesprekken. Met gemeenten voeren we continu overleg, zowel op bestuurs- en beleidsniveau als op operationeel niveau, om te bespreken op welke wijze we samenwerking kunnen ontwikkelen.

Meer info

jeugd veilig verder hand in hand

Wie zijn wij?

Jeugd Veilig Verder is een organisatie die uitvoering geeft aan justitiële jeugdbescherming, jeugdreclassering en preventieve jeugdbescherming. Onze aanpak is gericht op héle gezinnen, waarbij veel aandacht is voor talentontwikkeling. Jeugd Veilig Verder heeft als doel (blijvende) veiligheid te creëren voor kinderen tot 27 jaar. Ons team bestaat uit enthousiaste gezinsmanagers met een flinke dosis ervaring in jeugdzorg. Wat ons bindt is de overtuiging dat het anders kán en moet in de jeugdzorg. We zijn graag de steen die flinke rimpeling in de vijver veroorzaakt!

Jeugd Veilig Verder is onderdeel van Jeugdbescherming Regio Amsterdam. We werken vanuit dezelfde methodische uitgangspunten, maar met een extra focus op talentontwikkeling en een sterke verbinding met de regio’s waar we werkzaam zijn (Zuidoost Brabant, Centraal Gelderland en Rijk van Nijmegen).

Intensief gezinsgericht casemanagement

Ons aanbod omvat, integraal, alle justitiële maatregelen van jeugdbescherming en jeugdreclassering, de preventieve jeugdbescherming zonder justitiële maatregel én de uitvoering van consultatie. De beoogde en behaalde resultaten zijn gebaseerd op het uitvoeren van dit totaalpakket. Hierbij speelt het inzetten van de talenten van het gezin om de veiligheid van de jeugdigen te verhogentalentontwikkeling een belangrijke rol. Bij Jeugd Veilig Verder gaan we in alle gevallen met het héle gezin(systeem) aan de slag.

Adviseurs voor wijkteams
Gezinsmanagers van Jeugd Veilig Verder treden op als adviseur voor professionals van een gemeente (wijkteam-medewerkers). Denk aan advies over het verbeteren van veiligheid in een gezin. Of om ondersteuning bij de beoordeling of een gezin in aanmerking komt voor intensief gezinsgericht casemanagement. De gezinsmanagers van Jeugd Veilig Verder kunnen eventueel ook meegaan op huisbezoek met wijkteam-medewerkers, met name voor de beoordeling van de veiligheidssituatie.

Intensief gezinsgericht casemanagement
Om ervoor te zorgen dat ieder kind blijvend veilig opgroeit, hebben wij een werkzame methode ontwikkeld: intensief gezinsgericht casemanagement. De kernbegrippen van de methode zijn:

 • Het gezin centraal
 • Eén gezin, één gezinsplan, één gezinsmanager
 • Bewezen effectieve gespreksmethodiek Functional Family Parole (FFP)
 • De eigen kracht van het gezin en het sociale netwerk

Bij Jeugd Veilig Verder ligt de focus op de actuele en de blijvende veiligheid en toekomstperspectief, hoe oud iemand ook is. Aan dat toekomstperspectief werken we door jongeren te inspireren hun passie te ontdekken. Die passie zetten ze om in kennis en vaardigheden, waardoor ze, indien mogelijk, beter de stap kunnen zetten naar een zelfstandig bestaan. Daarnaast bouwen we aan een netwerk om het toekomstperspectief nog beter te verankeren.

ondertoezichstelling

Wanneer komt Jeugd Veilig Verder in beeld?

Jeugd Veilig Verder komt in beeld wanneer het ouders niet lukt hun kinderen een veilige thuissituatie te bieden. We worden veelal ingeschakeld voor preventieve jeugdbescherming door sociale wijkteam-medewerkers, of voor justitiële jeugdbescherming door de rechter. We geven de voorkeur aan preventieve jeugdbescherming omdat we in een vroeg stadium willen voorkomen dat een kind een onveilige situatie als normaal gaat ervaren. Met intensief gezinsgericht casemanagement richten we ons op talentontwikkeling binnen gezinnen om negatieve patronen te doorbreken en om te voorkomen dat jeugd slechte ervaringen doorgeeft aan de volgende generatie.

Wat is de kracht van Jeugd Veilig Verder?

We krijgen vanuit sociale wijkteam-medewerkers veel vragen over de werkwijze van Jeugd Veilig Verder en haar toegevoegde waarde. Dat is niet gek, we zijn een jonge organisatie en hanteren een aanpak op het gebied van jeugdbescherming die afwijkt van de traditionele jeugdbescherming. Hieronder zetten we een aantal krachten van Jeugd Veilig Verder uiteen:

Een belangrijke meerwaarde van Jeugd Veilig Verder is dat we meer tijd hebben voor gezinnen dan wijkteam-medewerkers. We worden daarom ingeschakeld door sociale wijkteam-medewerkers die onveilige gezinssituaties signaleren, maar die niet de tijd of deskundigheid hebben om dat alleen aan te pakken. Aanmeldingen van sociale wijkteams leiden meestal tot preventieve jeugdbeschermingstrajecten.

Veel contact met gezin
Onze werkwijze vereist dat we in de eerste periode veel contact hebben met gezinnen. In de eerste plaats om een goede (veiligheids-)analyse te kunnen doen, en in de tweede plaats om de juiste informatie voor een plan van aanpak te verzamelen. We zitten dusdanig veel op de bank bij gezinnen dat we door wijkteam-medewerkers (en gezinnen) worden gezien als hulpverleners. Toch zijn we dat niet. Sterker nog, we mógen geen hulpverlenen. De rol die we hebben is een motiverende rol naar het hele gezin en adviserende rol naar hulpverlenende instanties. We zijn van mening dat we dat het beste kunnen doen door intensief contact met de gezinnen te onderhouden.

Wanneer Jeugd Veilig Verder een gezin krijgt toegewezen wordt daar één gezinsmanager aan gekoppeld. Zo houden we de lijnen kort en krijgen onze gezinsmanagers de gelegenheid zich goed in een gezin te verdiepen. De gezinsmanager gaat met het gezin aan de slag om (blijvende) veiligheid binnen het gezin te creëren. Hij verbindt het gezin met de juiste hulpverlenersinstanties en mensen uit het eigen netwerk van een gezin om dat doel te bereiken.

Spil tussen gezin en hulpverlening
Een andere belangrijke meerwaarde van Jeugd Veilig Verder is daarom dat zij voor gezinnen een spil kunnen zijn tussen alle verschillende hulpverleners en netwerkleden die gemoeid zijn met het gezinsplan. De gezinsmanager maakt afspraken met iedereen en ziet er op toe dat men zich aan deze afspraken houdt.

Bij Jeugd Veilig Verder richten we ons niet alleen op de problemen binnen een gezin, maar vooral ook op de krachten binnen een gezin. Ons doel is om een blijvende veilige situatie tot stand te brengen, die een gezin ook na vertrek van onze gezinsmanager kan handhaven. Talentontwikkeling voor alle leden van het gezin heeft daarom een belangrijke rol in het gezinsplan dat wordt opgesteld.

Aandacht voor talent
Deze aanpak, gericht op talentontwikkeling, zorgt ervoor dat de hulp die wordt ingeschakeld ook op lange termijn positieve effecten heeft op het gezin. Bovendien worden zo patronen doorbroken en wordt voorkomen dat negatieve gezinssituaties als vanzelfsprekend van generatie op generatie worden doorgegeven. Gezinsmanagers van Jeugd Veilig Verder zijn getraind om deze (langdurige) patronen te ontdekken.

Veiligheid van kinderen heeft de hoogste prioriteit van onze gezinsmanagers. We streven er naar die veiligheid zoveel mogelijk bínnen het gezin te creëren. Door het hele gezin mee te nemen in onze aanpak zien we dat het aantal uithuisplaatsingen significant afneemt. Maar niet elke situatie leent zich hiervoor.

Uithuisplaatsing
In enkele gevallen komt het voor dat een gezinsmanager alsnog een verzoek tot uithuisplaatsing indient bij de rechter. Of dat er, binnen het vrijwillig kader, in overleg met het gezin wordt besloten een kind (tijdelijk) ergens anders onder te brengen. In het geval van justitiële jeugdbescherming (in geval van OTS  en voogdij) kan door Jeugd Veilig Verder direct een verzoek tot uithuisplaatsing worden ingediend. Bij jeugdbescherming binnen het preventieve kader worden deze via de Raad van de Kinderbescherming of de Beschermtafel ingediend.

‘Het is een mooi en gedetailleerd verslag en is naar eer en geweten en naar waarheid geschreven vanuit de input van de afgelopen periode van ons allen. Bedankt voor je energie en moeite’.

Preventieve jeugdbescherming

Intensief gezinsgericht casemanagement binnen vrijwillig kader

De meeste gezinnen komen bij ons voor preventieve jeugdbescherming. Preventieve jeugdbescherming vindt plaats binnen een vrijwillig kader maar is niet vrijblijvend. Jeugd Veilig Verder heeft een belangrijke verantwoordelijkheid opgelegd gekregen, namelijk veiligheid garanderen voor de kinderen binnen het gezin. Dat betekent dat er duidelijke (veiligheids-)afspraken gemaakt worden waar een gezin zich aan moet houden. Voor preventieve jeugdbescherming is medewerking van iedereen in het gezin(systeem) essentieel.

Het is een streven van Jeugd Veilig Verder is om zoveel mogelijk gezinnen binnen het preventieve kader te begeleiden, omdat het o.a. leidt tot minder uithuisplaatsingen. Bovendien merken we dat een vroege behandeling van het gezin vaak kan voorkomen dat zaken uit de hand lopen.

Justitiële jeugdbescherming en jeugdreclassering

Intensief gezinsgericht casemanagement binnen gedwongen kader

Wanneer er sprake is van justitiële jeugdbescherming, dus ondertoezichtstelling (OTS) of voogdij, kan Jeugd Veilig Verder worden ingeschakeld. Ook worden we ingezet als jeugdreclasseerder.

Jeugd Veilig Verder is van mening dat de problematiek die ten grondslag ligt aan het handelen van jongeren die een strafbaar feit hebben ondergaan, of die in aanmerking komen voor OTS of voogdij, vaak dezelfde is als in preventieve gevallen. Om die reden wordt in de rol van jeugdreclasseerder en voogd dezelfde gezinsgerichte methode toegepast als bij preventieve jeugdbescherming. Dat wil zeggen dat er, ook in geval van justitiële jeugdbescherming en jeugdreclassering, een gezinsplan wordt gemaakt volgens de FFP-methode met veel aandacht voor talentontwikkeling.

Jeugd veilig verder bank

Wat kost dat?

Bij Jeugd Veilig Verder werken we met één product: intensief gezinsgericht casemanagement. Dit concept wordt op het hele gezin, ongeacht het aantal kinderen en ongeacht het aantal justitiële maatregelen toegepast. Hoe lang dit duurt is afhankelijk van de inhoud van de problemen in een gezin. Daarom rekenen we af met een vast bedrag per maand. De kosten worden per maand betaald door de opdrachtgever, zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

Binnen deze productcode vallen dus zowel kort-, als langdurende trajecten. De opdrachtgever betaalt een vast bedrag per maand voor zolang het behandeltraject duurt. Onze aanpak is intensief en grondig. Op korte termijn kan het lijken dat andere trajecten korter (en dus goedkoper) zijn. Onze aanpak betekent echter ook dat we problemen in een gezin bij de kern aanpakken en daarmee langdurige patronen doorbreken. We zien daardoor op lange termijn aanzienlijk minder gezinnen terugkeren.

Jeugd Veilig Verder biedt intensief gezinsgericht casemanagement voor gezinnen. Veiligheid van kinderen heeft onze grootste prioriteit en we geloven dat de meeste kinderen thuis het beste af zijn. Maar daar is soms wel voor nodig dat er met het hele gezin gewerkt wordt aan verbetering van de situatie. Onze gezinsmanagers zetten zich elke dag met veel passie en toewijding in voor gezinnen die daar hun best voor willen doen.