Het keurmerk voor jeugdbescherming en jeugdreclassering verlengd

Op 13 en 15 oktober 2019, en op 13 en 14 januari 2020 voerde het Keurmerkinstituut een audit uit in het kader van onze verplichte certificering voor ‘uitvoerende organisatie in jeugdbescherming en/of jeugdreclassering’. Na afloop van de audit hebben we het goede bericht gekregen dat we weer voor drie jaar zijn gecertificeerd!

Complimenten over kwaliteit

Het team was zeer te spreken over de kwaliteit van het primair proces, die gedragen wordt door de multidisciplinaire teams waarin we werken en waarin we samen reflecteren en besluiten nemen. Het Keurmerkinstituut heeft ons verzocht om aanvullende maatregelen te nemen om te de wijze waarop we belangrijke informatie en data voor de organisatie in beeld brengen te verbeteren.

Het plan van aanpak dat we hiervoor schreven is goedgekeurd. Daarmee ontvangen we voor de komende drie jaar het certificaat dat vereist is om jeugdbescherming en jeugdreclassering uit te voeren.

Over het keurmerk
De Jeugdwet schrijft voor dat een instelling die na 1 januari 2015 in opdracht van de gemeente de jeugdbescherming en jeugdreclassering uit wil voeren daartoe gecertificeerd moet zijn. De normen waaraan deze instellingen moeten voldoen zijn door het Ministerie van Veiligheid en Justitie in samenspraak met de VNG en het werkveld gezamenlijk geformuleerd in het ´Normenkader ten behoeve van certificering van uitvoerende organisaties in jeugdbescherming en/of jeugdreclassering (jb/jr)´.

De richtlijnen voor de certificerende instelling zijn opgenomen in het ´Certificatieschema voor toetsing van het kwaliteitsmanagementsysteem van uitvoerende organisaties voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering´. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie is eigenaar van het Normenkader en het Certificatieschema.

Meer weten over onze certificering? Neem contact op met Thomas van Andel (t.van.andel@jeudbescherming.nl) of Sandra Harks (s.harks@jeugdveiligverder.nl).