Wat is Functional Family Parole Services?

Functional Family Parole Services (FFPS) is een methodiek die ten grondslag ligt aan de manier waarop wij uitvoering geven aan gezinsgericht casemanagement. Daarom is het belangrijk te begrijpen wat FFPS inhoudt.

FFPS kent drie belangrijke fases, die we in het kort ook beschrijven op de pagina “Uitleg aanpak Jeugd Veilig Verder“.

Gericht op het héle gezin
Functional Family Parole Service (FFPS) is van oorsprong een Amerikaanse systeemgerichte methodiek voor intensief  casemanagement in het kader van jeugdreclassering. De begeleiding van de jongere komt binnen deze gezinsgerichte methodiek gefaseerd tot stand in samenwerking met de andere leden van het gezin. Samen vormen zij het kerngezin. Ook andere belangrijke personen worden bij het gezin betrokken, zij behoren tot het gezinsysteem.

Onze gezinsmanager  kiest geen partij. Omdat familieondersteuning een grote invloed heeft op het voorkomen van terugval in bereikte resultaten, is samenwerking met alle gezinsleden van groot belang. De gezinsmanager heeft daarom veel oog voor de relationele sfeer, in tegenstelling tot het individuele probleem. De basishouding is die van respect (voor verschillen in cultuur, etniciteit en gezinssamenstelling).

Start van het traject
Het aantal gesprekken met de jongere en het gezin(systeem) is afhankelijk van verschillende zaken. Belangrijk is daarin de ernst van de risicofactoren, de onmiddellijke beschikbaarheid van beschermende factoren en het oordeel van de gezinsmanager over hoe lang het gezin door kan gaan zonder grote verstoring. Uitgangspunt is om de eerste twee weken te besteden aan verbinden met de jongeren en het gezin, zodat ze na een maand tot 6 weken klaar zijn om aan de slag te gaan met hulpverlening.

Netwerkpartners Jeugd Veilig Verder

FFPS is gericht op het begrijpen van de invloed van de risico- en beschermende factoren. Deze factoren worden in het gezinsplan beschreven en er wordt veel aandacht besteed aan de krachten van het gezin. Ook wordt er een veiligheidscheck gedaan. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming (ARIJ). Op basis van de krachten en uitdagingen van het gezin worden in het gezinsplan doelen gedefinieerd en wordt beschreven hoe hier uitvoering aan gegeven moet worden. Hier sluit de ILW mindset van de gezinsmanager op aan.

Uitvoering van het traject
Voor de aanpak van die risicofactoren moet de gezinsmanager de juiste interventies en behandelaars zoeken, die passen bij de jongere. De patronen, thema’s en relationele verhoudingen binnen het gezin worden meegenomen in de overweging van de te kiezen oplossingen. Tijdens de uitvoering ondersteunt en volgt de gezinsmanager de voortgang, om uitval en terugval tegen te gaan. Ook probeert de gezinsmanager alle blokkades uit de weg te ruimen om het gezinsplan de beste kans van slagen te geven.

Tijdens de drie fases wordt door de gezinsmanager constant uitgebreid verslag gemaakt van de voortgang. Zo houdt hij goed in de gaten hoe het gaat. Die notities kunnen ook door samenwerkende instanties worden gelezen om de voortgang te monitoren.

Doelstelling Functional Family Parole Services
Het doel van gezinsgericht casemanagement is dat tijdens en na de begeleiding door de gezinsmanager het gezin leert om (toekomstige) problemen aan te kunnen pakken. In de derde en laatste fase wordt daarom veel aandacht besteed aan een plan voor het blijven toepassen van wat ze geleerd hebben. De veiligheid van alle kinderen wordt zo blijvend verbeterd.