Wat is Functional Family Parole?

Functional Family Parole (FFP) is een methodiek die ten grondslag ligt aan de manier waarop wij uitvoering geven aan gezinsgericht casemanagement. Daarom is het belangrijk te begrijpen wat FFP inhoudt.

FFP kent drie belangrijke fases, die we in het kort ook beschrijven op de pagina “Uitleg aanpak Jeugd Veilig Verder“.

Gericht op het héle gezin
Functional Family Parole (FFP) is van oorsprong een Amerikaanse systeemgerichte methodiek voor intensief  casemanagement in het kader van jeugdreclassering. De begeleiding van de jongere komt binnen deze gezinsgerichte methodiek gefaseerd tot stand in samenwerking met de andere leden van het gezin. Samen vormen zij het kerngezin. Ook andere belangrijke personen worden bij het gezin betrokken, zij behoren tot het gezinsysteem.

Onze gezinsmanager kiest geen partij. Omdat familieondersteuning een grote invloed heeft op het voorkomen van terugval in bereikte resultaten, is samenwerking met alle gezinsleden van groot belang. De gezinsmanager heeft daarom veel oog voor de relationele sfeer, in tegenstelling tot het individuele probleem. De basishouding is die van respect (voor verschillen in cultuur, etniciteit en gezinssamenstelling).

Start van het traject
Het aantal gesprekken met de jongere en het gezin(systeem) is afhankelijk van verschillende zaken. Belangrijk is daarin de ernst van de risicofactoren, de onmiddellijke beschikbaarheid van beschermende factoren en het oordeel van de gezinsmanager over hoe lang het gezin door kan gaan zonder grote verstoring. Uitgangspunt is om in het begin van het traject aandacht te besteden aan verbinden met de jongeren en het gezin, zodat er een gedragen plan ontstaat om aan de slag te gaan met hulpverlening.

FFP is gericht op het begrijpen van de invloed van de risico- en beschermende factoren. Deze factoren worden in het gezinsplan beschreven en er wordt veel aandacht besteed aan de krachten van het gezin. Ook wordt er een veiligheidscheck gedaan. We brengen actuele veiligheid in kaart en werken hieraan met behulp van de Handelingsgerichte Actuele Veiligheid Inschatting van het Kind (HAVIK). Het risico op toekomstige onveiligheid brengen we in kaart met het Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming (ARIJ), de ARIJ-RT. Op basis van de krachten en uitdagingen van het gezin worden in het gezinsplan doelen gedefinieerd en wordt beschreven hoe hier uitvoering aan gegeven moet worden. Hier sluit focus op talentontwikkeling van de gezinsmanager op aan.

Voor de aanpak van die risicofactoren moet de gezinsmanager de juiste interventies en behandelaars zoeken, die passen bij de jongere en het gezin. De patronen, thema’s en relationele verhoudingen binnen het gezin worden meegenomen in de overweging van de te kiezen oplossingen. Tijdens de uitvoering ondersteunt en volgt de gezinsmanager de voortgang, om uitval en terugval tegen te gaan. Ook probeert de gezinsmanager alle blokkades uit de weg te ruimen om het gezinsplan de beste kans van slagen te geven.

Het doel van gezinsgericht casemanagement is dat tijdens en na de begeleiding door de gezinsmanager het gezin leert om (toekomstige) problemen aan te kunnen pakken. In laatste fase van onze betrokkenheid wordt daarom veel aandacht besteed aan een plan voor het blijven toepassen van wat ze geleerd hebben. De veiligheid van alle kinderen wordt zo blijvend verbeterd.

Netwerkpartners Jeugd Veilig Verder

FFP is gericht op het begrijpen van de invloed van de risico- en beschermende factoren. Deze factoren worden in het gezinsplan beschreven en er wordt veel aandacht besteed aan de krachten van het gezin. Ook wordt er een veiligheidscheck gedaan. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van ARIJ en HAVIK. Op basis van de krachten en uitdagingen van het gezin worden in het gezinsplan doelen gedefinieerd en wordt beschreven hoe hier uitvoering aan gegeven moet worden. Hier sluit de ILW mindset van de gezinsmanager op aan.

Uitvoering van het traject
Voor de aanpak van die risicofactoren moet de gezinsmanager de juiste interventies en behandelaars zoeken, die passen bij de jongere. De patronen, thema’s en relationele verhoudingen binnen het gezin worden meegenomen in de overweging van de te kiezen oplossingen. Tijdens de uitvoering ondersteunt en volgt de gezinsmanager de voortgang, om uitval en terugval tegen te gaan. Ook probeert de gezinsmanager alle blokkades uit de weg te ruimen om het gezinsplan de beste kans van slagen te geven.

Tijdens de drie fases wordt door de gezinsmanager constant uitgebreid verslag gemaakt van de voortgang. Zo houdt hij goed in de gaten hoe het gaat. Die notities kunnen ook door samenwerkende instanties worden gelezen om de voortgang te monitoren.

Doelstelling Functional Family Parole 
Het doel van gezinsgericht casemanagement is dat tijdens en na de begeleiding door de gezinsmanager het gezin leert om (toekomstige) problemen aan te kunnen pakken. In de derde en laatste fase wordt daarom veel aandacht besteed aan een plan voor het blijven toepassen van wat ze geleerd hebben. De veiligheid van alle kinderen wordt zo blijvend verbeterd.

Meer info